Pressmeddelande | Sverigedemokraterna i Gävle

Pressmeddelande

Pressmeddelande från Sverigedemokraterna

Datum: 2015-06-08

Sverigedemokraterna presenterar förslag till mål och ramar 2016-2019 för Gävle kommun


Richard Carlsson, kommenterar förslaget:

I vår budget gör vi omfattande satsningar inom omvårdnad, en upprustning av vägarna och på barn och unga. Vi anser att det är hög tid att medborgarna får valuta för de skatter de betalar till kommunen varje år och att breda satsningar på välfärden är viktigare än att lägga tiotals miljoner varje år på ett smalt kulturutbud.


Rätt till heltid och slippa delade turer

– Sverigedemokraterna är en garant för fortsatt rätt till heltidsarbete för kommunanställda. Majoriteten av de som arbetar inom offentlig sektor är kvinnor, varför vi ser det som viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv. Detta bidrar även till att stärka kvinnornas ekonomiska position och minska det generella lönegapet.

– En satsning på att avskaffa delade turer görs i budgeten.


Aktivitetspeng

– Vi inför en individuell aktivitetspeng som ger fler unga möjlighet till aktiv fritidssysselsättning. Många familjer har det dåligt ställt varför vi anser att man ska möjliggöra för alla barn och unga att få tillgång till mer lika förutsättningar att delta i aktiviteter på fritiden.


Satsningar på äldreomsorgen

– Trygghetsboenden, trädgårdar i anslutning till äldreboenden och en ”ut och gå garanti” för våra äldre är några i raden av satsningar som föreslås i en budgetförstärkning till omsorgsnämnden.


Skolan

– Öka antalet vuxna i skolan genom att placera exempelvis socialsekreterare på skolorna för arbete med ungdomar som mår dåligt eller som är på glid. Det skulle öka den psykiska hälsan bland eleverna och fånga upp elever i behov av hjälp innan större insatser måste vidtas, samtidigt som det skulle ge lärarna en möjlighet att arbeta med det de i första hand ska göra – utbilda.


Human flyktingpolitik och avyttrande av symfoniorkestern

Budgeten finansieras bland annat genom avslutat avtal med migrationsverket samt avyttrande av symfoniorkestern.

Sverigedemokraterna vill hjälpa fler flyktingar i konfliktområdenas närhet, där den absoluta majoriteten av världens över 50 miljoner flyktingar befinner sig, och minska invandringen till Sverige. Det är en humanare flyktingpolitik där vi hjälper så många människor som möjligt samtidigt som vi får medel att återupprusta välfärden.För mer information:

Richard Carlsson
070-747 04 04

gavle