Pressmeddelande | Sverigedemokraterna i Gävle

Pressmeddelande

Datum: 2014-06-12

Sverigedemokraterna presenterar skuggbudget för
Gävle kommun


Roger Hedlund, kommenterar förslaget:

I vår budget presenterar vi främst satsningar som gynnar de med störst behov av stöd.
Utifrån den situation som den rådande majoriteten har försatt Gävle i så måste vi prioritera. Med vår budget så får vi en ekonomi i balans och stärker situationen för den del av befolkningen som är i störst behov av insatser.

Vi har satsat på att avskaffa delade turer i Gävle samt garanterar fortsatt rätt till heltid i Gävle kommun.


Rätt till heltid och slippa delade turer

– Sverigedemokraterna är en garant för fortsatt rätt till heltidsarbete. Lejonparten av de som arbetar inom offentlig sektor är kvinnor, varför vi ser det som viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv. Detta bidrar även till att stärka kvinnornas ekonomiska position och minska det generella lönegapet.

– En satsning på att avskaffa delade turer görs i budgeten.


Aktivitetspeng

– Vi inför en individuell aktivitetspeng som ger fler unga möjlighet till aktiv fritidssysselsättning. Många familjer har det dåligt ställt varför vi anser att man ska möjliggöra för alla barn och unga att få tillgång till mer lika förutsättningar att delta i aktiviteter på fritiden.


Satsningar på äldreomsorgen

– Trygghetsboenden, trädgårdar i anslutning till äldreboenden, mat lagad på plats och en ”ut och gå garanti” för våra äldre är några i raden av satsningar som föreslås i en budgetförstärkning till omsorgsnämnden.


Skolan

– Öka antalet vuxna i skolan t.ex. genom att placera socialsekreterare på skolorna som ska arbeta med ungdomar som mår dåligt eller som är på glid. Det skulle öka den psykiska hälsan bland eleverna och fånga upp elever i behov av hjälp innan större insatser måste vidtas samtidigt som det skulle ge lärarna en möjlighet att arbeta med det de ska göra – utbilda.


Human flyktingpolitik och avyttrande av symfoniorkestern

Budgeten finansieras bland annat genom avslutat avtal med migrationsverket samt avyttrande av symfoniorkestern.
Vi vill hjälpa fler flyktingar i konfliktområdenas närhet, där den absoluta majoriteten av världens flyktingar befinner sig. Regeringen avsätter årligen enbart 640 miljoner på flyktinghjälpen i Syrien. Vi vill i riksdagsbudgeten satsa 5,5 miljarder på fyra år genom att kraftigt öka anslagen till UNHCR.


Här kan du läsa Sverigedemokraternas budget 2015-2018


För mer information:

Roger Hedlund
070-496 65 77

gavle